Aktualności

Czy w Zielonej Górze powstanie placówka archiwalno-muzealna?

Czterech laureatów z ZLP!

Tego jeszcze nie było! Aż czterech członków zielonogórskiego oddziału ZLP zostało w tym roku laureatami Nagrody Kulturalnej Miasta Zielona Góra przyznanej przez prezydenta.

We wtorek, 10 września, w pałacu w Starym Kisielinie (czyli dzielnicowym domu kultury) odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej Zielonej Góry, podczas której wręczono laury. Uhonorowani zostali: Władysław Klępka, Robert Rudiak, Alfred Siatecki i Eugeniusz Kurzawa. Nagrodę (a właściwie dyplom) wręczył wraz z różą prezydent Janusz Kubicki. Wcześniej każdy z twórców został w dość oryginalny, poetycki sposób zaprezentowany. Poza pisarzami wyróżniono również znakomitych plastyków, muzyków, słowem twórców zasłużonych dla miasta. Spotkanie zakończył krótki koncert, po którym zaproszono na poczęstunek i zwiedzanie odnowionego pałacu.

Korzystając z jedynej i niepowtarzalnej okazji, że na sali był prezydent, jak i wszyscy radni, Eugeniusz Kurzawa wygłosił apel do władz w sprawie powołania w mieście placówki archiwalno-badawczo-muzealnej poświęconej literaturze. Powiedział m. in., że jesteśmy obecni w Zielonej Górze zaledwie 74 powojenne lata. I nasze, polskie ślady są tutaj niezbyt jeszcze wyraźnie zaznaczone. Dlatego warto dbać o te nieliczne, które zostawili twórcy, w tym wypadku pisarze, tacy jak Michał Kaziów, Janusz Koniusz, Anna Tokarska, Andrzej K. Waśkiewicz, Mieczysław Warszawski i inni, którzy już odeszli. E. Kurzawa nawoływał do zadbania o niepowtarzalne pamiątki pozostałe po M. Kaziowie, o archiwum J. Koniusza, A. Waśkiewicza i pozostałych kolegów. Opowiedział, jak to w mieszkaniu J. Koniusza w okresie powojennym czekali na pociąg do Warszawy – po spotkaniach autorskich w Zielonej Górze – Mieczysław Wańkowicz, czy Julian Przyboś i inni wybitni pisarze polscy. Nie dziw zatem, iż mieszkanie przy al. Niepodległości 35 nosi do dziś aurę tamtych twórców. Dlatego właśnie w nim warto by urządzić wspomnianą placówkę, zdeponować dorobek literacki pisarzy z miasta i regionu, badać i pielęgnować. E. Kurzawa wspomniał, że córka J. Koniusza – Donata Koniusz, skłonna byłaby oddać to mieszanie na ów zbożny cel. Czy jest szansa, że zostanie on zrealizowany? Sprawą zainteresowali się niektórzy radni. Oby się udało. Zielona Góra i jej literatura na pewno na to zasługują.

Prezes oddziału ZLP Robert Rudiak odbiera gratulacje z rąk Bachusa obecnego na uroczystości

Nagroda Literacka im. Andrzeja K. Waśkiewicza - po raz dziesiąty!
Wkrótce, 30 listopada, odbędzie się uroczystość wręczenia dorocznej Nagrody Literackiej oddziału ZLP noszącej imię znakomitego poety i krytyka Andrzeja K. Waśkiewicza. Już od tego momentu - do 4 listopada włącznie - można składać wnioski o przyznanie tegoż wyróżnienia. Wnioski należy składać w sekretariacie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Norwida, będącej jednocześnie siedzibą oddziału ZLP  (codziennie do godz. 15.00). Poniżej regulamin Nagrody.
Regulamin Nagrody Literackiej im. Andrzeja K. Waśkiewicza

§ 1
Nagroda Literacka ZLP im. Andrzeja K. Waśkiewicza, zwana dalej „Nagrodą”,
przyznawana jest przez oddział Związku Literatów Polskich w Zielonej Górze w rocznicę
swego powstania (13 października 1961) w uznaniu za: wartościowy dorobek pisarski
lub dzieło literackie, dramaturgiczne, krytyczne, eseistyczne.
Laureatem nagrody może zostać tylko autor tworzący na Środkowym Nadodrzu. § 2 Kandydatów do nagrody mają prawo zgłaszać działające na Środkowym Nadodrzu
stowarzyszenia twórcze, instytucje kultury, szkoły wyższe (wydziały humanistyczne),
redakcje i wydawnictwa o charakterze kulturalnym, a także twórcy indywidualni,
bibliotekarze oraz członkowie kapituły przyznającej nagrodę.
Zgłoszenie powinno zawierać dane osobowe kandydata, krótkie uzasadnienie wraz
z dziełem/dziełami stanowiącymi podstawę zgłoszenia kandydatury. W wyjątkowych
sytuacjach można odstąpić od powyższej zasady.
Prezes zarządu oddziału ZLP podaje do publicznej wiadomości komunikat o trybie
i terminach zgłaszania kandydatów do nagrody.
§ 3 Zarząd oddziału ZLP powołuje kapitułę nagrody. W jej skład wchodzą: laureaci lat poprzednich,
twórcy, naukowcy, humaniści, teoretycy i krytycy literatury.
Kapituła nominuje trzech finalistów nagrody, a następnie spośród nich wskazuje laureata.
Jednakże kapituła ma prawo podjęcia decyzji o innym trybie przyznania nagrody.
Wyłanianie finalistów nagrody i wybór laureata odbywa się w głosowaniu tajnym,
zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu kapituły.
§ 4 Interpretacja regulaminu należy do kapituły, a razie niemożności podjęcia przez nią decyzji -
do zarządu oddziału ZLP.

**************************************************************

32 ZJAZD ZLP w Warszawie

W sobotę, 8 czerwca, odbył się w stolicy 32 Zjazd Związku Literatów Polskich. Wzięło w nim udział czworo zielonogórskich delegatów, kol. Jolanta Pytel, Katarzyna Jarosz-Rabiej, Eugeniusz Kurzawa i Robert Rudiak. W sumie z całego Związku wybrano na Zjazd 153 delegatów z 21 istniejących oddziałów, z czego do Warszawy ostatecznie przyjechało 114. Oddział białostocki w ogóle nie przeprowadził u siebie Walnego Zebrania i nie wybrał delegatów. Obecnie ZLP liczy ponad 800 członków.

W wyborach na prezesa Związku zgłoszono dwóch kandydatów, ponownie Marka Wawrzkiewicza i Dariusza T. Lebiodę (Bydgoszcz). W głosowaniu pierwszy kandydat otrzymał 96 głosów, drugi 15. Potem odbyły się wybory do Zarządu Głównego ZLP, komisji rewizyjnej i sądu koleżeńskiego.

Wiceprezesami ZG ZLP zostali - Andrzej Żor, Grzegorz Wiśniewski (Warszawa), Zbigniew Gordziej (Poznań), Zbigniew Milewski (Warszawa). Sekretarzem wybrano Jana Cichockiego (Warszawa), skarbniczką Aldonę Borowicz (Warszawa), a przewodniczącym Komisji Kwalifikacyjnej Kazimierza Burnata (Wrocław).

Zgodnie z deklarację prezesa Wawrzkiewicza, za rok ma się odbyć Zjazd Statutowy (przeprowadzi zmiany w statucie), prawdopodobnie połączony z obchodami 100-lecia istnienia ZLP. Bowiem w maju 1920 r. z inicjatywy Stefana Żeromskiego, Andrzeja Struga i in. powołano do życia Związek Zawodowy Literatów Polskich. ZLP chciałby przeprowadzić te obchody wspólnie ze Stowarzyszeniem Pisarzy Polskich, lecz nie wiadomo, czy podziały polityczne pozwolą na takie wspólne przedsięwzięcie.

---------------------------------------------------------------------------

Po Walnym Zebraniu Oddziału ZLP w Zielonej Górze


W sobotnie południe, 30 marca br., w sali Pro Libris biblioteki wojewódzkiej im. Norwida rozpoczęło się Walne Zebranie oddziału ZLP podsumowujące kadencję 2015-2019 połączone z wyborem nowych władz. W spotkaniu uczestniczyło 16 członków na 28 należących do oddziału. A zatem było kworum, które mogło prawomocnie podejmować wszelkie decyzje.

Po sprawozdaniu prezesa Eugeniusza Kurzawy i sprawozdaniu finansowym skarbnika Roberta Rudiaka swoje sprawozdania złożyli przewodniczący komisji rewizyjnej Włodzimierz Kwaśniewicz i przewodnicząca sądu koleżeńskiego Dorota Muszyńska. Prowadzący obrady Alfred Siatecki przeprowadził głosowanie w sprawie absolutorium dla ustępującego zarząd.

Następnie odbyły się wybory władz. Pełniący funkcję prezesa od 23 lat Eugeniusz Kurzawa nie przyjął propozycji ponownego kandydowania na funkcję prezesa. Zgłosił natomiast kandydaturę Roberta Rudiaka, który w wyniku tajnego głosowania został nowym prezesem. Ponadto do nowego zarządu weszli: Marcin Radwański – jako wiceprezes, Katarzyna Jarosz-Rabiej jako sekretarz, Włodzimierz Kwaśniewicz – jako skarbnik i Jolanta Pytel jako członkini zarządu.

Przewodniczącym komisji rewizyjnej został Alfred Siatecki (poza tym weszli też Krzysztof Jeleń i Agnieszka Ginko), przewodniczącym sądu koleżeńskiego został Władysław Klępka (poza nim weszli też Dorota Muszyńska i Eugeniusz Kurzawa). Oprócz tego wybrano 6 delegatów na Zjazd ZLP, który się odbędzie w Warszawie 8 czerwca. Są to: Robert Rudiak, Jolanta Pytel, Katarzyna Jarosz-Rabiej, Eugeniusz Kurzawa, Marcin Radwański i Władysław Klępka.

W punkcie wolne głosy i wnioski W. Kwaśniewicz zaproponował, aby przyznać Eugeniuszowi Kurzawie tytuł honorowego prezesa co przyjęto przez aklamację. Na tym obrady zakończono.

Po zakończeniu obrad literaci - za swoje składkowe pieniądze - zjedli wspólny obiad.

Fot. Agnieszka Ginko-Humpries
Zarząd oddziału w nowym składzie.

========================================================

KOMUNIKAT ZLP

Zielonogórski Oddział Związku Literatów Polskich planuje wydanie biuletynu i stąd prośba do wszystkich Członków Związku, o nadsyłanie swoich dotąd niepublikowanych tekstów. Liczmy na Waszą poezję, prozę (opowiadania, felietony, reportaże, recenzje itp).

Teksty prosimy przesyłać na adres mailowy: marcin.radwanski@poczta.fm

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

5. Konkurs literacki o tematyce zielonogórskiej

Towarzystwo Miłośników Zielonej Góry „Winnica” ogłasza 5. edycję konkursu na utwór prozatorski lub poetycki o tematyce zielonogórskiej. Współzawodnictwo dotyczy prac nowych, nigdzie nie publikowanych. Teksty zgłaszane do konkursu powinny dotyczyć Zielonej Góry. Praca powinna mieć formę prozatorską (opowiadanie, legenda, esej) lub poetycką. Prace nieprzekraczające 10 stron w trzech egzemplarzach należy przesyłać tradycyjną pocztą pod adresem: Towarzystwo Miłośników Zielonej Góry „Winnica”, ul. Lisia 37, 65-093 Zielona Góra. Każda praca powinna być podpisana godłem. W kopercie opatrzonej tym samym godłem proszę umieścić dane autora (imię i nazwisko, adres, e-mail, telefon). Przesyłkę należy podpisać „Konkurs na utwór zielonogórski”. Ponadto utwór zapisany w formacie doc/docx lub pdf) należy przesłać pocztą elektroniczną pod adresem: tmzg-winnica@o2.pl. W tytule maila proszę napisać „Konkurs na utwór zielonogórski”. Termin nadsyłania prac – 16 września 2019 r. Nagrodą główną jest wydanie książki laureata.

Więcej informacji oraz regulamin konkursu: http://tmzg.org.pl

Debata literacka na uniwerku

Czego nam brakuje, by tworzyć arcydzieła?”

Debata literacka

W środę, 5 grudnia 2018 r., w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyła się debata literacka pod hasłem „Czego nam brakuje, by tworzyć arcydzieła?”.

Pomysłodawcą debaty był Eugeniusz Kurzawa, prezes oddziału ZLP, współorganizatorką dr Mirosława Szott z BUZ. Zaprosili do udziału lubuskich poetów, pisarzy i naukowców, którzy – przy obecności publiczności – w dwóch turach (każdy po 5 minut) wypowiedział się, ustosunkował do tez, które wygłosił E. Kurzawa. Brzmiały one – uogólniając tak:

żaden z lubuskich pisarzy nie przebił się i nie „usadowił się” w obiegu ogólnopolskim. Nie chodzi oczywiście o zdobyte tu i ówdzie nagrody w ogólnopolskich konkursach literackich, nawet o książki wydane w prestiżowych wydawnictwach o znaczeniu krajowym, o entuzjastyczne nawet recenzje, udział w zjazdach, seminariach, warsztatach literackich. Idzie o to, że w zasadzie nikt poza dwiema – moim zdaniem - postaciami, o których niżej – nikt ze środowiska pisarskiego Ziemi Lubuskiej w okresie powojennym nie wszedł na trwałe do obiegu ogólnopolskiego, nie usadowił się tam, nie wypłynął i nie wpływa na kształt literatury polskiej! Nie wprowadził do literatury polskiej dzieł i wartości, wobec których każdy, niemal każdy, powinien się wypowiedzieć, ustosunkować do nich. A tylko wtedy możemy mówić, iż pisarz, autor jest kimś znaczącym.

Prowadzący debatę podkreślił, iż wciąż nie mamy kogoś na miarę białostockiej gwiazdy Edwarda Redlińskiego, czy Urszuli Kozioł z Wrocławia lub Rafała Wojaczka, albo Erwina Kruka z Warmii i Mazur, albo nawet z tychże Mazur Zbigniewa Nienackiego, słynnego „Pana Samochodzika” (tu brał pod uwagę bardziej sławę niż wartości literackie jego dzieł).

Wiadomo, że u nas świat zaczął się w 1945 r. Dlaczego jednak tygiel po tymże 1945 r., odwilż październikowa po 1956 r. nie przyniosły tutaj takich dokonań, takiego fermentu, który zaowocował niepowtarzalnym „Awansem”, „Konopielką”, przejmującymi wierszami mazurskimi Kruka, sztukami teatrów studenckich do tekstów U. Kozioł i innymi dziełami pogranicza i lat fermentu?

Każdy z gości (a na końcu do głosu dopuszczono chętnych z publiczności) wypowiadał się w miarę szczegółowo, choć chyba żadna z wypowiedzi nie była bezpośrednim ustosunkowaniem się do „zarzutów” Kurzawy. W zasadzie nikt nie powiedział odważnie (co zresztą sugerował pomysłodawca dyskusji), iż po prostu miejscowym twórcom zabrakło talentu. Oczywiście wymieniano ciekawe publikacje, wspominano dokonania takich pisarzy jak Trziszka, Dowgielewicz, Morawski, Fedorowicz, ale zgodnie wszyscy przyznali, iż arcydzieła na Ziemi Lubuskiej nie powstały. Nawet jeśli Olga Tokarczuk urodziła się w (szpitalu) w Sulechowie, a wychowała w Klenicy, to nie jest, niestety, Lubuszanką i jej twórczości oraz osoby nie da się przypisać do tej ziemi. E. Kurzawa natomiast wskazał, że jego zdaniem dwie tylko postacie z regionu weszły (wejdą na stałe) do kanonu literatury polskiej: poetka gorzowska Papusza i Andrzej K. Waśkiewicz, poeta, literaturoznawca, edytor, krytyk.

Debatowali: prof. Małgorzata Mikołajczak, poeta Czesław Sobkowiak, dr Kamila Gieba, dr Paulina Korzeniewska, dr Arkadiusz Kalin (Gorzów), dr Andriej Kotin, prozaik Alfred Siatecki. Nie mogły wziąć udziału w spotkaniu Ewa Mielczarek i Beata Patrycja Klary (również Gorzów), obie wcześniej zaproszone.

Zapis rozmów i wypowiedzi ukaże się w całości w periodyku UZ „Filologia Polska”, streszczenie zaś w piśmie „Pro Libris”. Kto wie, czy to nie jest początek jakiejś generalnej dyskusji o lubuskim środowisku literackim, o jego kondycji pisarskiej.

HG

Dyskutanci w Bibliotece Uniwersyteckiej

***************************************************************************

Film o poecie

Krzysztof Jeleń, głogowski poeta, członek oddziału ZLP w Zielonej Górze, doczekał się filmu na temat swojej twórczości. Produkcja powstała z inicjatywy studentów kierunku Nowe Media Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Premiera odbędzie się 6 czerwca.

Film koresponduje z przygotowywaną do druku w uczelnianym wydawnictwie książką Aleksandry Budzinowskiej, która jest absolwentką PWSZ w Głogowie i laureatką pierwszej nagrody przyznanej w konkursie z okazji 10-lecia uczelni na najlepszą pracę licencjacką. Praca absolwentki nosi tytuł „Książka niedokończona. O życiu i twórczości Krzysztofa Jelenia”.

– Praca ma charakter pionierski. Autorka jako pierwsza prezentuje biografię poety, odbiór jego twórczości oraz poddaje ją analizie. Nikt wcześniej nie pochylił się nad twórczością znanego w środowisku, cenionego w Głogowie poety. Nigdy też nie powstał film na temat głogowskiego artysty –  mówi dr Sławomira Lisiecka, dyrektorka Instytutu Humanistycznego PWSZ w Głogowie.

Premiera filmu połączona z promocją książki Aleksandry Budzinowskiej odbędzie się  6 czerwca w PWSZ.

Krzysztof Jeleń (w środku) ze studentami PWSZ w Głogowie. Wcześniej - prezentacja filmu o nim, a także wycinek z prasy na temat  pracy licencjackiej o poecie.

****

Haniebne decyzje rządzących

LIKWIDACJA NAZW ULIC UPAMIĘTNIAJĄCYCH WYBITNYCH POLSKICH PISARZY

Łódź: Likwidacja ulic: Rudnickiego, Szenwalda, Kruczkowskiego, Standego, Wandurskiego. Woj. dolnośląskie: Wrocław, Chojnów, Dzierżoniów, Marcinowice, Oborniki Śląskie, Polanica Zdrój, Świdnica, Wałbrzych – likwidacja ulic Kruczkowskiego. Woj. śląskie: Katowice – likwidacja pl. Szewczyka, Częstochowa – likwidacja ul. Kruczkowskiego, Mysłowice – likwidacja ul. Rudnickiego, Ruda Śląska – likwidacja ul. Kruczkowskiego, Zabrze – likwidacja ulic Kruczkowskiego i Szenwalda, Racibórz – likwidacja ul. Kruczkowskiego, Łazy – likwidacja ul. Kruczkowskiego. Woj. wielkopolskie: Środa Wlkp., Września – likwidacja ulic Kruczkowskiego. Warszawa: Likwidacja ul. Kruczkowskiego. (wykaz sporządzony przez Grzegorza Wiśniewskiego z ZG ZLP na podstawie artykułów i notatek prasowych, być może niepełny)

„PISARZE WYKLĘCI”  umieszczeni w 2017 r. na liście IPN; warto zwrócić uwagę na niektóre daty i miejsca śmierci pisarzy: Julian BRUN - ur. 21. IV. 1886 r. w Warszawie, zm. 28. IV. 1942 r. w Saratowie; Bruno JASIEŃSKI - ur. 17. VII. 1901 r. w Klimontowie koło Sandomierza, zm. 17. IX. 1938 r. w Moskwie; Leon KRUCZKOWSKI - ur. 28. VI. 1900 r. w Krakowie,  zm. 1. VIII. 1962 r. w Warszawie; Lucjan RUDNICKI - ur. 2. I. 1882 r. w Sulejowie k. Piotrkowa Trybunalskiego, zm. 8. VI. 1968 r. w Warszawie; Stanisław Ryszard STANDE - ur. 16. XI. 1897 r. w Warszawie,  zm. 1. XI. 1937 r. w ZSRR; Lucjan SZENWALD  -  ur. 13. III. 1909 r. w Warszawie,  zm. 22. VIII. 1944 r. koło Kurowa pod Lublinem; Wilhelm SZEWCZYK  -  ur. 5. I. 1916 r. w Czuchowie koło Rybnika,  zm. 8. VI. 1991 r. w Katowicach.